Milliy cevherleri. Noman Çelebicihan, Cafer Seydamet, Asan-Sabri Ayvazov, Abibulla Odabaş, Osman Murasov, Cemil Kermençikli, Abduraman Qadrizade Price: 650 р.Kirimov T.N.

You may buy paper version of this publication.
Обложка

This anthology includes literary and journalistic works of the authors listed in the title of the book, published in the Millet (Nation) newspaper in 1917-1920.

Muqaddeme.............................-.....................................................3
Noman Çelebicihan..........................................................................53
Qınm müflisi Ufada iken....................................................................54
Müftinin reddiyesi ................-...................................................... 67
Lâyiha.....................................................................................69
Qırım müflisininiñ nutqu...................................................................73
Cafer Seydahmet............................................................................79
Millete..............................................................-.............,.......83
Atılan siyasiy adımlar!....................................................................84
Kvqaf idaresi tarafından "Millet" gazetası idarehanesine.................................. 88
29 avgustos. Hürriyet tehlükede!.......................................................... 89
31 avgustos................................................................................92
2 sentâbr. Oatiyet/!.......................................................................94
3 sentâbr..................................................................................96
4 sentâbr................................................................................. 99
17 sentâbr. Hakim milletler ve qararlar....................................................102
Cihan siyaseti ve Qırım....................................................................105
Tatar askerine hitapname!..................................................................111
Harbiye müdirimizle mülâqat................................................................112
Cafer efendi Seydahmetin siyasiy nutqu.....................................................116
Cafer Seydahmetin nutqu....................................................................130
Kadet fırqası ve siyaset...................................................................136
Siyasiy sarsıntılar!.......................................................................138
Türkiye siyaseti...........................................................................140
Oırım mahalliy hükümeti Harbiye Naziri Cafer efendi Seydahmetin hükümete virmiş olduğı 
istifanamesi sureti........................................................................143
Milliy vazifemiz...........................................................................144
Müslüman dünyası...........................................................................146
17oktâbr...................................................................................153
Añlaşıldımı?...............................................................................155
Qırımda hükümet meselesi etrafında.........................................................158
Siyasiy ve milliy işler....................................................................161
Hükümet meselesi ve qırımtatarlar..........................................................164
Türkiyede siyasiy neler oluyur?............................................................166
Milliy işlerimiz haqqında..................................................................168
Haq yolu...................................................................................170
Syezd ve Parlamento........................................................................172
Milliy müzemizi zenginleştirmek............................................................174
Qurultay...................................................................................176
Hasan-Sabri Ayvazov........................................................................179
Tuttuğımız yol.............................................................................183
Arap hilâfetimi, ingiliz hakimiyetimi?.....................................................185
Seher intihapları vaqtı keliyur............................................................190
Rusiyede milliyet ve istiqlâliyet ceryanları...............................................192
Milliyet ve isliqlâliyet ceryanları ve rus matbuatı........................................196
Bayram münasebetiyle.......................................................................199
Dostluqmı, düşmanlıqmı?....................................................................201
Harp hatındaki tehlüke kittikçe meydanlaşıyur!.............................................208
Fevqalâde Umumrusiye Meclis Müşaveresi.....................................................210
Muharebenin dörtünci seneye kirmesi........................................................212
Müfti aleyhinde taqibat-ı qanuniye qozğalması münasebetiyle................................215
Qırım munisinin ve tatar batalyonı komandamnıiı tevqifleri.................................218
Vükelâ buhranı kerginleşti. Ahval ağırlaştı................................................223
Müftinin azat idilmesi münasebetiyle.......................................................225
Bağçasarayda siyasiy imtihan...............................................................228
İdil boyu müslümanlarında milliy ve medeniy muhtariyet.....................................229
Vilâyet komissan Bogdanofın azil idilmesi talabı etrafında.................................231
Düşmannın planı............................................................................235
Moskva Müşavere Meclisi....................................................................237
İran hatından niçün haber kelmeyurdı?......................................................239
Devlet müşaveresimi, Şura-yı Devletmi?.....................................................243
Devlet müşaveresi bitti....................................................................246
Yine Türkiyenin taqsimi meselesi...........................................................249
Rusiyede mevcut Müslüman İcra Komitelerine bir teklif......................................253
Qorqunç saat da çaldı!.....................................................................255
Riga şehri.................................................................................257
Müslüman Kornilofcılar.....................................................................258
Finlândiyanın istiqlâliyeti................................................................263
Rusiyenin qan damarları da artıq işlemeyur!................................................265
Yeni sulh haberleri münasebetiyle..........................................................268
"Nihayetine qadar!.." ve "Ehemmiyeti yoq!".................................................271
Qırımlı qardaşlarımızın nazar diqqatına....................................................273
Rusiye Cumhuriyeti Muvaqqat Şurası.........................................................275
Qanlı ve müthiş bir hesap..................................................................277
Ribonın istifası ve Almanyanıii sulh teklifi...............................................279
İntihaplar vaqtı yaqlaşıyur................................................................282
İtalyanıft da qolu-qanatı qırıldı..........................................................285
İdil boyu müslümanlarında feci hallar......................................................288
Petrograd qanlı hadiseleri ve bizim vazifemiz..............................................290
İtalya mağlubiyetinin sebepleri............................................................293
Tarihiy zaman, tarihiy hata................................................................296
Dahiliy muharebe — Rusiyenin qara künleri..................................................301
Çnrımlı qardaşlanmıza......................................................................303
Üç milliy müessesenin açılması münasebetiyle...............................................306
Tatar saylavcılarınm nazar diqqatına!......................................................309
Meclis-i Müessisan intihapları ve türlü şayialar...........................................312
Merkezin suqutı, etrafın suudı.............................................................314
Siyasiy imtihan künleri....................................................................318
Yanlış fikirler............................................................................320
Qırımın taliyi ve idaresi etrafında........................................................323
Vilâyet syezdi münasebetiyle...............................................................328
Tatar Qurultayına saylav...................................................................332
Vilâyet syezdi.............................................................................335
Oırımın taliyi meselesi....................................................................337
"Millet" ..................................................................................339
İşi Meclis-i Müessisan hal ider!...........................................................342
Oırımtatar Qurultayı.......................................................................345
Sultan Mehmet Reşat hazretlerinin vefatı münasebetiyle.....................................348
Ilasan-Sabri efendinin beyanatı............................................................350
Habibullah Odabaş .........................................................................353
Tiyatrolarda...............................................................................356
Şeherli tatarda oquv.......................................................................363
Oq.........................................................................................365
Acınıqlı nallarımızdan.....................................................................367
Qaysı til?.................................................................................368
İşpan hastalığı............................................................................375
Tutqan yol.................................................................................376
Qapu artından..............................................................................380
Ciligi tatımay.............................................................................382
Biz ağlamayıq da, kim ağlasın?.............................................................386
Tatar ne içüıı gazet oqumay?...............................................................392
OquyıcıIarnm mektüpleri....................................................................406
Mcvlüt bayramı.............................................................................407
Yalı boyunda...............................................................................409
Ayırgül köyü...............................................................................431
Oaranayman köyü............................................................................431
Şumada tutulğan hırsızlar..................................................................432
Dereköy....................................................................................432
Öz doktorlarımız...........................................................................460
Yaman yazuv................................................................................461
Büyük-Lambat köyü..........................................................................463
Köyler içüıı yazuv.........................................................................464
Küçük-Özenbaş köyü.........................................................................466
Mambet-IIacı vaquf köyü....................................................................467
Köyler içün nasıl yazmaq kerek?............................................................468
Talarnın halı..............................................................................470
Ayırgül köyü içün..........................................................................472
Nasıl ti nteler?...........................................................................473
"Halq" neşriyat cemiyetinin toplaşuvı......................................................476
Yolsuz ve qanunsız işler...................................................................476
Tatar idareleri ve tatar milleti...........................................................478
Zemstvo ve sehim saylavları................................................................479
Bizdeki ocalarnın halı.....................................................................480
Bağçasarayğa...............................................................................482
Bizde cemaat tükânları.....................................................................485
Aqmescit bala bağçası......................................................................486
Siyaset ve işleklik........................................................................489
Haq qayda?.................................................................................492
Ya I ta zemstvosı ve tatarlar..............................................................494
Taşmı, quşmı?..............................................................................496
Yanı kitap.................................................................................500
Kitap künü.................................................................................503
Gazeta meselesi............................................................................504
Gazete.....................................................................................506
Bilgi aytuv................................................................................509
Ortalıq neday'.'...........................................................................512
Oqumaq isteyenler..........................................................................513
Osman  Murasov.............................................................................515
Amele ve esnaf teşkilâtı...................................................................518
Nümüne mektebi.............................................................................519
Mektep-medrese meselesi....................................................................519
Bazarirtesi, sentâbr 16....................................................................522
General Alekseyef..........................................................................525
Bağçasaray Hansarayı.......................................................................527
Bazarirtesi. noyabr 4......................................................................529
Aqmescit. Bağçasaray, Oarasuv seherleri ve uyezd müslüman mülkdarlarının ve topraq 
sahiplerinin, tüccarların nazar diqqatlarına!..............................................531
Tarih ve edebiyat qısmı....................................................................535
Oırımtatarlamın hicretleri.................................................................538
Fransa cumhuryetinin yeni reisi............................................................544
1920, yanvar 17............................................................................546
Mecburiy bir cevap.........................................................................548
Çarşenbe, yanvar 29........................................................................549
Siyasiy tebdilât...........................................................................550
Çarşenbe. fevral 5.........................................................................552
Cuma. fevral 14............................................................................553
Cuma. fevral 21............................................................................555
Cemil Kermcnçikli..........................................................................557
Ögey baba, ne yapsan ögey babadır!.........................................................558
Bu da bir nev "insaf.......................................................................560
Seher Erzaq Komiteleri nazar diqqatına.....................................................563
Her matem bir ümit doğuraydı!..............................................................565
Tütüncilerin diqqatma......................................................................568
Haqlı birred...............................................................................571
Yeni bir moda..............................................................................575
Abdurahman Rehmi Qadrizade.................................................................579
Yeni kabine ve kadetler....................................................................580
Mevlit-nebevi..............................................................................5S2
Haddam efendilerin nazar diqqatlarına......................................................583
"Millet" gazetasında basriğan maqaleler cedveli............................................587
"Millet" gazetasında rastkelgen qıyın sözler 
"Millet" gazetasında rastkelgen qıyın sözler luğatı........................................620
İlâveler...................................................................................638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

City
Simferopol
Year
2012
hardcover
704 pages
Product Dimensions
147 x 207
Illustrations
none
ISBN
978-966-354-529-5
Languages
Crimean Tatar
Nations
Crimean Tatars 
comments powered by Disqus